Artikel 4:103 Wft
1.Een verzekeraar boekt niet zonder toestemming van de bemiddelaar of diens rechtverkrijgenden een deel of het geheel van diens portefeuille over naar de portefeuille van een andere bemiddelaar.

2.In afwijking van het eerste lid boekt de verzekeraar op schriftelijk verzoek van een cliėnt diens verzekering uit de portefeuille van een bemiddelaar over naar die van een andere bemiddelaar, tenzij de verzekeraar gegronde bezwaren heeft tegen die bemiddelaar.

3.Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het door een verzekeraar in eigen beheer nemen van een verzekering.

4.De verzekeraar verleent op schriftelijk verzoek van een bemiddelaar zijn medewerking aan de gehele of gedeeltelijke overdracht van de portefeuille van die bemiddelaar aan een andere bemiddelaar, tenzij de verzekeraar gegronde bezwaren heeft tegen die bemiddelaar.

Memorie van Toelichting
Artikelen 4:101 tot en met 4:104
De bepalingen in de deze artikelen zijn overgenomen uit de artikelen 57 tot en met 60 van de Wfd met inachtneming van artikel 6 van de Wfd (op hun beurt afkomstig uit de artikelen 12, 17 en 14 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf). In afwijking van de Wfd wordt voorgesteld de term «verzekeraar» te gebruiken waar de Wfd de term «aanbieder» gebruikt. In dit voorstel worden de financiėle ondernemingen immers met de specifieke term (zoals verzekeraar) aangeduid indien een bepaling zich tot die specifieke financiėle onderneming richt. Inhoudelijk is er echter geen verschil met de Wfd beoogd. Artikel 56 van de Wfd is niet overgenomen; uit de bepalingen volgt namelijk al dat deze paragraaf alleen van toepassing is op financiėle diensten met betrekking tot verzekeringen. In de toelichting op de artikelen 57 en 58 van de Wfd, die overeenkomen met de artikelen 4:101 en 4:102, is het volgende opgenomen: «De verzekeringsovereenkomst die door bemiddeling van een onderbemiddelaar tot stand is gekomen behoort in de verhouding tussen de onderbemiddelaar en de bemiddelaar tot de portefeuille van de onderbemiddelaar. Aldus kan een verzekeringsovereenkomst tot twee portefeuilles behoren, namelijk tot die van de onderbemiddelaar in zijn relatie tot de bemiddelaar en tot die van de bemiddelaar in diens relatie tot de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar zich laat vertegenwoordigen door een (onder)- gevolmachtigde agent, behoort een verzekeringsovereenkomst in ieder geval tot de portefeuille van de bemiddelaar in zijn relatie tot de (onder)- gevolmachtigde agent.»

« terug