Werkgeversaansprakelijkheid

Verkeersongevallen
In verschillende arresten heeft de Hoge Raad een nadere uitleg gegeven van de zorgplicht, omschreven in artikel 7:611 BW.

De werkgever dient te zorgen voor een behoorlijke verzekering van werknemers die voor hun werk een motorvoertuig besturen (en dus bij een ongeval betrokken kunnen raken).

De Hoge Raad in het arrest Maasman/Akzo Nobel: De aan het gemotoriseerd verkeer verbonden, door velen met grote regelmaat gelopen, risico's van ongevallen hebben mettertijd geleid tot een goede verzekerbaarheid van deze risico's tegen betaalbare premies. In het licht hiervan moet worden geoordeeld dat de werkgever uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.

Hetzelfde geldt voor schade die werknemers lijden als gevolg van een ongeval wanneer zij voor hun werk als fietser of voetganger aan het verkeer deelnemen.

De Hoge Raad in het arrest Maatzorg de Werven/Van der Graaf, waarbij een fietser door gladheid van de fiets valt: ... en voor fietsers geldt tevens het risico van letsel- of zaakschade als gevolg van een eenzijdig ongeval dat plaatsvindt tijdens het vervoer per fiets. Deze risico's zijn inmiddels, naar kan worden aangenomen, eveneens goed verzekerbaar tegen betaalbare premies.

Een dergelijke verzekeringsplicht geldt ook voor vervoer dat op één lijn te stellen is met vervoer dat plaatsvindt op grond van de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Denk hierbij aan vervoer tussen verschillende vestigingen van dezelfde werkgever en aan het ´woon-werkverkeer´ in het geval waarin een autoambulancebestuurder van huis vertrok omdat hij opgeroepen werd voor een nooddienst.

De Hoge Raad in het arrest Autoster Bergen/ Hendriks: Onder omstandigheden bestaat de mogelijkheid in gevallen waarin de werknemer zich per auto dient te begeven naar de plaats waar hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren, dat het vervoer op één lijn moet worden gesteld met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. In een zodanig geval is de werkgever uit hoofde van zijn in art. 7:611 BW neergelegde verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van de werknemer wiens werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat hij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval.

Zorgt de werkgever niet voor een dergelijke verzekering, dan is hij aansprakelijk voor de door een werknemer geleden schade. Hij moet dan het bedrag betalen dat de werknemer zou hebben ontvangen wanneer er wel een behoorlijke verzekering was geweest.

De werkgever is niet verplicht de verzekering zelf te sluiten. Hij kan de werknemer ook een bedrag ter beschikking stellen dat toereikend is voor het afsluiten van een adequate verzekering.


Documenten: