Directeur-grootaandeelhouder

(Ex)partner
Doordat de dga niet onder de reikwijdte van de Pensioenwet valt, geldt dat ook voor zijn (ex-)partners. Er is immers in het geheel geen sprake meer van een pensioen in de zin van de wet. "Deze keuze laat onverlet, dat het wenselijk is om de bescherming te continueren die de echtgenoot van de directeur-grootaandeelhouder thans heeft tegen beslissingen van de directeur-grootaandeelhouder over zijn pensioen, die ook de echtgenoot raken", aldus de Memorie van Toelichting op de Invoeringswet.

Deze bescherming wordt geboden via een wijziging van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). De aanpassing heeft zowel betrekking op het bijzonder partnerpensioen als op verevening van het ouderdomspensioen.

In de WVPS is een nieuw artikel 3a ingevoegd waarin het partnerpensioen van de gehuwde en geregistreerde partner van een dga na scheiding wordt beschermd.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding was van toepassing op een ouderdomspensioen dat in het kader van de PSW is toegezegd. Datzelfde gold voor het pensioen van de dga, ook als het in eigen beheer werd uitgevoerd. Door aanpassing is de WVPS ook van toepassing op het ouderdomspensioen van de dga, al valt deze niet onder de Pensioenwet.

« terug

Invoeringswet: