Zorgplicht/serviceabonnement
De zorgplicht ten opzichte van een klant houdt niet op zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. De financiŽle dienstverlener is gehouden om ook zogenoemde 'nazorg' te verlenen.
Die nazorg is in de Wft verwoord in het artikel dat de informatieplichten behandelt (ar. 4:20). Hieruit blijkt dat de klant niet per se lopende het contract opnieuw geadviseerd hoeft te worden. Dat hoeft alleen als dat in een overeenkomst is vastgelegd.

Wel vereist de Wft dat de klant gedurende de looptijd van een overeenkomst tijdig geÔnformeerd wordt over wezenlijke wijzigingen in de informatie, die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt om de klant in staat te stellen een adequate beoordeling van het financiŽle product of de financiŽle dienst uit te voeren."

Onder wezenlijke wijzigingen wordt verstaan bijvoorbeeld een wijziging in de productvoorwaarden of in het fiscale regime.

Met tijdig bedoelt de wetgever een zodanig moment dat de cliŽnt een reŽle mogelijkheid wordt geboden om naar aanleiding van de te ontvangen informatie eventueel actie te ondernemen.

Wat de Wft betreft kan de financiŽle dienstverlener dus volstaan met het geven van informatie. Maar omdat met de klant een civielrechtelijke overeenkomst is aangegaan, gelden ook de regels van het Burgerlijk Wetboek. De civiele rechter zal, als over nazorg niet is overeengekomen kunnen beslissen dat de klant ervan mocht uitgaan dat een adviseur/bemiddelaar erop let dat de overeenkomst passend blijft ook als er iets in zijn financiŽle omstandigheden wijzigt.

Daarom verdient het aanbeveling vast te leggen of sprake is van nazorg en zo ja, in welke mate. Deze nazorg kan ook volledig worden uitgesloten met uitzondering van de hiervoor geschetste informatieplicht.
Artikel 4:21 Wft biedt wel de mogelijkheid aan de bemiddelaar om met de aanbieder af te spreken dat deze de klant informeert.

Als een product is gesloten waarvoor de adviseur/bemiddelaar nog doorlopende provisie ontvangt, dan ligt het voor de hand dat de nazorgplicht zwaarder weegt, dan wanneer alleen sprake is van afsluitprovisie of een eenmalige vergoeding die rechtstreeks door de klant is betaald. Onder alle omstandigheden blijft het verstandig gedetailleerd vast te leggen welke handelingen tijdens de looptijd wel en welke niet verricht zullen worden.

Nazorg kan in de vorm van een serviceabonnement. Bij bestaande contracten zal bij het bepalen van de tarieven voor nazorg rekening gehouden moeten worden met de provisiegeldstromen (afsluit- en doorlopende provisie) die in het verleden zijn ontvangen en mogelijk nog worden ontvangen. Het is van belang om na te gaan of bij het eerste advies met de klant specifieke afspraken zijn gemaakt over de reikwijdte van de dienstverlening en het verlenen van nazorg. Vaak is dat in het verleden niet het geval geweest. Mede op basis van de hoogte van de ontvangen afsluitprovisie en doorlopende provisie wordt een redelijk tarief bepaald. Ook hier geldt dat geen sprake mag zijn van een kennelijk onredelijke beloning. (zie verder: Abonnement)

Wft:

Trefwoorden