Vakbekwaamheid

Modules
Artikel 5 Bgfo omschrijft voor welke vakgebieden eindtermen worden vastgesteld. Die eindtermen staan vervolgens gespecificeerd in Bijlage B van het Besluit. Het gaat om de volgende uitsplitsing:
Ook zijn in Bijlage B de eindtermen gedefinieerd van de Basismodule Vakbekwaamheid en de module Gevolmachtigd Agent.

De in bijlage B opgenomen eindtermen zijn te beschouwen als normen waarin is vastgelegd over welke vakbekwaamheid iemand dient te beschikken om een bepaalde financiŽle dienst te mogen verlenen. De in de eindtermen omschreven vakbekwaamheid moet gezien worden als de vaardigheid om verworven kennis en inzicht in concrete situaties toe te kunnen passen (bijvoorbeeld het maken van berekeningen). Het gaat dus niet om sociale en communicatieve vaardigheden.

Aan de hand van de eindtermen stelt de minister op voorstel van het College Deskundigheid FinanciŽle Dienstverlening de toetstermen vast (art. 8 Bgfo). Op dezelfde wijze worden de toetstermen voor permanente educatie per vakgebied vastgesteld.


Zie ook:

Bgfo:

Eindtermen:

Toetstermen:

Wft: