Vakbekwaamheid

Beleidsbepalers
Bestuurders en anderen die het dagelijks beleid bepalen van de onderneming, alsmede hun toezichthouders (zoals commissarissen) dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van hun functie. Onder dagelijks beleid wordt verstaan de beleid- en besluitvorming 'gericht op het dagelijks daadwerkelijke uitoefenen van het bedrijf van de financiële onderneming.'

De Wft spreekt niet meer over 'deskundigheid', maar over 'geschiktheid'. In dat spoor is de deskundigheidstoets vervangen door een geschiktheidstoets.

Met de introductie van een geschiktheidseis wil de wetgever aansluiten aan de praktijk waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan de deskundigheid van de dagelijks beleidsbepalers en commissarissen. Het begrip “deskundig” omvat niet alleen de kennis en ervaring waarover de hiervoor bedoelde personen dienen te beschikken maar stelt tevens eisen aan de vaardigheden en het professionele gedrag van die personen. Er zijn situaties denkbaar waarbij een persoon over gedegen kennis beschikt maar zich niet professioneel gedraagt omdat hij bijvoorbeeld slecht bereikbaar is of onvoldoende beschikbare tijd heeft vanwege veel nevenfuncties en daardoor niet in staat is zijn functie van beleidsbepaler of commissaris op een adequate wijze uit te oefenen. In dergelijke situaties is het oordeel “niet geschikt” beter op zijn plaats dan “niet deskundig”.

Beleidsbepalers zijn geschikt met betrekking tot de volgende onderwerpen:
Bestuur, organisatie en communicatier;
Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is;
Beheerste en integere bedrijfsvoering; en
Evenwichtige en consistente besluitvorming.

Van de beleidsbepalers wordt verwacht dat zij algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis hebben opgedaan maximaal vijf jaar voorafgaand aan het moment van toetsing. De geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden moeten zijn opgedaan maximaal tien jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.

Voor de beleidsbepaler van een 'klein' intermediairkantoor (met maximaal 6 personen) geldt dat deze moet aantonen te beschikken over:Zie ook:

Wft: