Bedrijfsvoering | Vrijstelling eenvoudige producten

Impactvolle producten
De adviesregels hebben betrekking op 'impactvolle producten'. Eenvoudige producten zijn hiervan vrijgesteld. Onder impactvolle producten worden begrepen
Alle hypotheekvormen en ook inkomensbeschermers vallen dus ook onder deze productgroep waarop de adviesregels van toepassing zijn.

Complexe producten
Het Bgo geeft de volgende definitie van een complex product:
1°.combinatie van twee of meer financiėle producten die ten minste één financieel product omvat waarvan de waarde afhankelijk is van de ontwikkelingen op financiėle markten of andere markten;
2°. recht van deelneming in een beleggingsinstelling dat niet verhandelbaar is of dat op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wordt ingekocht of terugbetaald;
3°. levensverzekering, niet zijnde een natura-uitvaartverzekering of een andere verzekering die uitsluitend strekt tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met de verzorging van de uitvaart van een natuurlijke persoon of een verzekering waarbij de verplichting van de verzekeraar tot het doen van een uitkering of een reeks van uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum;
4°. combinatie van een hypothecair krediet met een levensverzekering als bedoeld onder 3°, of met een spaarrekening;
5°. beleggingsobject;
6°. spaarrekening eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
7°. beleggingsrecht eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
8°. lijfrentespaarrekening als bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
9°. lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
10°. ander financieel product dat bij ministeriėle regeling kan worden aangewezen indien dit ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de onder 2° tot en met 9° bedoelde complexe producten met dit financiėle product in verband met de belangen die het Deel Gedragstoezicht financiėle ondernemingen van de wet beoogt te beschermen wenselijk is; of
11°. combinatie van een of meer onder 2° tot en met 10° bedoelde complexe producten met een of meer financiėle producten;

Definitie financieel product in art. 1:1 Wft
a. een beleggingsobject;
b. een betaalrekening met inbegrip van de daaraan verbonden betaalfaciliteiten;
c. elektronisch geld;
d. een financieel instrument;
e. krediet;
f. een spaarrekening met inbegrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten;
g. een verzekering die geen herverzekering is; of
h. een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ander product;
«  terug